Kosten en erelonen

"WAT KOST HET?"

Wij streven naar een kostenefficiënte afhandeling van uw zaak en werken meestal met een uurtarief.

Soms bestaat de mogelijkheid om deze erelonen en kosten ten laste te laten nemen door een derde, zoals een verzekeraar rechtsbijstand.

Corona en DDVD

De advocaten van DDVD geven tijdens deze moeilijke periode gratis telefonisch eerste juridische advies.

U kan ons bereiken op nummer 013/32.52.52 of per mail info@advocatenddvd.be

ERELONEN (excl. 21% BTW)

Voor de behandeling van uw dossier zijn er enerzijds erelonen verschuldigd, zijnde de vergoeding voor de gepresteerde arbeid van de advocaat, en anderzijds kantoor en gerechtskosten.

Hoeveel uren aan uw dossier wordt gewerkt, is afhankelijk van veel factoren.

De prestaties worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de houding van de tegenpartij, de moeilijkheidsgraad, de eisen van de rechtbank, tussenkomst van een gerechtsdeskundige, standpunt parket, …

Ons kantoor hanteert een basisuurtarief van 125 € per uur exclusief 21% BTW.

Het uurloon dat u wordt aangerekend kan lager of hoger liggen in functie van de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid, de advocaat die de prestaties uitvoert vennoot of advocaatmedewerker.

In uitzonderlijke omstandigheden brengen wij na overleg een satisfaction fee in rekening. Ook vaste prijzen kunnen afgesproken worden.

Een schriftelijke overeenkomst kan opgesteld worden volgens model in bijlage.

Erelonen vormen de tegenprestatie voor het werk dat DDVD uitvoert. Dit omvat o.m. het bestuderen van het dossier, de juridische opzoekingen, juridisch advies, vertegenwoordiging voor de Rechtbanken of andere instanties, opstellen van akten van rechtspleging, uitwisseling van briefwisseling, onderhandelingen, het administratief werk gekoppeld aan de behandeling van uw dossier.

De gepresteerde uren in een dossier worden geregistreerd en een detail wordt op eerste verzoek van de cliënt voorgelegd.

KOSTEN (excl. 21% BTW)

Naast het ereloon worden er kosten aangerekend.

Enerzijds zijn er interne en administratieve kosten, die worden aangerekend en deze omvatten:

  • Briefwisseling : 11 EUR per brief
  • E-mail : 5 EUR per mail
  • Meerkost aangetekende brief : 10 EUR
  • Dactylografie per blad voor de akten van rechtspleging : 11 EUR
  • Kilometervergoeding: 0, 50 EUR per gereden kilometer
  • Administratieve dossierkosten bij de opening archivering : 4% van het ereloon met een minimum van 60 EUR per dossier

Anderzijds zijn er soms externe kosten die bij de behandeling van een dossier noodzakelijk zijn, zoals de kosten van de gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, kosten van deskundigen edm.

Kosten en erelonen kunnen geïndexeerd worden.

INCASSO

Voor incassodossiers worden er steeds afspraken gemaakt op maat van de cliënt.

PRO DEO

Ons kantoor behandelt tevens pro-Deodossiers, voornamelijk in het strafrecht.

Om in aanmerking te komen voor het pro-Deosysteem, worden per 01/09/2018 volgende inkomensgrenzen gehanteerd:

Als alleenstaande

  • volledige kosteloosheid: max. € 994 netto/maand
  • gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 994 en € 1.276 netto/maand

Als gehuwde, samenwonende of alleenstaande met personen ten laste

  • volledige kosteloosheid: max. € 1.276 netto/maand (gezinsinkomen) + € 178,54 pp ten laste (voorbeeld: 1 persoon ten laste: € 1.454,54; 2 personen ten laste: € 1.633,08;...)
  • gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 1.276 en € 1.556 netto/maand (gezinsinkomen) + € 178,54 pp ten laste (voorbeeld: 1 persoon ten laste: € 1.734,54; 2 personen ten laste: € 1.913,08;...)

Voor het gezinsinkomen worden alle inkomsten meegerekend van alle meerderjarige personen die op het attest van samenstelling van gezin vermeld worden.

AANSPRAKELIJKHEID

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van DDVD is verzekerd via de verzekering afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij NV AMLIN EUROPE, gelegen te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9 als leidende verzekeraar en ZURICH INSURANCE PLC BELGIUM BRANCH, gelegen te 1000 BRUSSEL, Avenue Lloyd Georgelaan 7 en KBC VERZEKERINGEN N.V., gelegen te 3000 LEUVEN, Professor R. Van Overstraetenplein 2 als medeverzekeraars.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

De advocaten van DDVD zijn onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Baliereglement van balie Leuven, codificatie van 9 oktober 2009. ( info www.balieleuven.be )

PRIVACY BELEID

Wij verwijzen naar de afzonderlijke pagina op onze website.

Bijlagen